Hoppa till innehållet

Megafusket: 18 miljarder i bidrag - noll kontroll

Systemet har pekats ut som en av statens mest riskfyllda ersättning. Jag har granskat Arbetsförmedlingens kontrollfunktion där miljarderna fortsätter rulla ut samtidigt som fifflet sker inför öppen ridå.

Jens Nylander
7 minuters läsning
Megafusket: 18 miljarder i bidrag - noll kontroll

Trots momsfiffel, skenföretag, osanna fakturor, saknade deklarationer och årsredovisningar, insiderhärvor och många år av misskötta räkenskaper har en rad företag ändå fått stora utbetalningar av anställningsstöd från Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag och stöd för nystartsjobb. Arbetsförmedlingen själva försöker tona ner misstagen, bland annat i en artikel på myndighetens intranät, men fortsätter samtidigt att betala ut miljardbelopp till subventionerade anställningar – utan fungerande kontrollfunktion.

Under 2023 betalades 18 miljarder kronor ut i olika anställningsstöd varav 15,6 miljarder gick till nystartsjobb och lönebidrag. Nystartsjobb är ett stöd som lämnas till arbetsgivare som anställer människor som varit frånvarande från arbetslivet en längre tid eller som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.

Riksrevisionen beskriver i sin granskningsrapport av Arbetsförmedlingen 21 november 2023 att anställningsstöd, även benämnt subventionerade anställningar, är statens mest riskfyllda ersättning. Man bedömer att Arbetsförmedlingen fångar upp många av de risker som är enkla att identifiera, men brister när det kommer till mer avancerade upplägg.

Jag har sedan mars 2023 gått igenom 39 349 aktiebolag som erhållit 10 av de 18 miljarderna som betalats ut under 2023 och hittar cirka 4000 aktiebolag som missköter sig med uteblivna eller sena deklarationer, felaktigheter i rapporteringen av moms och arbetsgivaravgifter. Jag har sedan gått vidare och begärt ut 560 beslut om anställningsstöd och manuellt gått igenom varje fall.

Bristerna är mycket enkla att identifiera och genom att åtgärda dem kan skattebetalarna, enligt mina beräkningar, spara upp till 4 miljarder kronor årligen. Under min kartläggning såg jag en rad exempel på hur enkelt företagen lurar åt sig anställningsstöd.

Transportföretag fick 431 000 kr för nystartsjobb men företrädaren stoppade 3 miljoner i egen ficka

Ett företag som sysslat med godstransporter i södra Sverige fick 430 744 kronor i anställningsstöd för nystartsjobb under 2023 och enligt datumstämpeln i besluten har även stöd utbetalats under 2022.

Den 19 april 2023 återkallar Skatteverket bolagets godkännande om F-skatt och när jag tittar närmare på offentliga beslut hos Skatteverket konstaterar jag omfattande brister och misskötsel av att lämna in moms och arbetsgivardeklarationer under hela 2022 och 2023. Dessutom har ingen årsredovisning och inkomstdeklaration lämnats in för 2022.

Trots allt detta fortsätter Arbetsförmedlingen att betala ut pengar ända fram till det att bolaget går i konkurs den 18 januari i år. Av Skatteverkets beslut den 21 februari 2024 ser man spår över vad som hänt under åren. Bland annat har företrädaren stoppat cirka 3 miljoner kronor i sin egen ficka utan att deklarera och betala skatt. Nu har bolaget miljonskuld till skattebetalarna.

Skatteverkets beslut 2024-02-21 beskriver misskötseln av moms och arbetsgivaravgifter under 2022 och 2023 och att pengar betalats ut utan att betala skatt.

Köttföretag involverat i nätverk med målvakter och momsfiffel fick 1,1 miljoner kronor

Ett företag som sysslar med att köpa och sälja kött fick under 2023 totalt 1,1 miljoner kronor i anställningsstöd för nystartsjobb. Trots att bolaget misskött skatter och avgifter ända sedan 2020 fortsätter Arbetsförmedlingen att betala ut pengarna fram till att bolaget går i konkurs 2023-12-06.

I ett beslut från den 28 mars 2023 redogör Skatteverket för en utredning som började i september 2021 och som är på 27 sidor. Köttföretaget har använt sig av två skenföretag med målvakter där ingen bokföring upprättats. Skenföretagens momsregistreringsnummer har använts för att momsfritt köpa in kött från andra EU-länder för 40 miljoner kronor enbart under 2021. Sedan har skenföretagen ställt ut osanna fakturor och köttföretaget har dragit av momsen på dessa fakturor.

Köttbolaget har använt två skenföretag med målvakter där ingen bokföring upprättats och dessa har sedan ställt ut osanna fakturor som köttbolaget dragits av momsen för.

I bouppteckningen i konkursen hittar jag att det funnits stora tillgångar bokförda om nära 50 miljoner kronor men konkursförvaltaren har inte återfunnit varken varulager eller andra tillgångar. Kvar är enbart 238 kr på företags bankkonto och konkursförvaltaren lyckas inte erhålla kontakt med företrädaren.

Skulden till skattebetalarna är 21 miljoner kronor, varav majoriteten från momsfifflet.

I bouppteckningen hittas inga bokförda tillgångar förutom 238 kronor som är kvar på företagets bankkonton. Totalt är bolaget nu skyldigt skattebetalarna 21 miljoner kronor.

En brödbutik sålde bara för 4 500 kronor under ett år men fick samtidigt 760 000 kronor i anställningsstöd

En butik för bröd och konditorivaror i södra Sverige sålde varor för 4 500 kr under senaste räkenskapsåret. Samtidigt gjorde man inköp om 840 000 kr exklusive moms och påstod att det hörde till verksamheten. I beslutet från Skatteverket 2023-09-29 står det att bolaget beskrivit att verksamheten i huvudsak har varit att hyra ut anställda till ett annat bolag men struntat i att svara på frågor om inköpen.

I Arbetsförmedlingens villkor för arbetsgivare står det tydligt att arbetstagare inte får vidareplaceras om det inte rör sig om ett bemanningsföretag. Butiken har även misskött sina moms- och arbetsgivardeklarationer i flera år och även bolaget som hyrde de anställda har misskött moms- och arbetsgivardeklarationer under lång tid - men trots det lyckats få bidrag från Arbetsförmedlingen.

Bakom brödbutiken finns en mängd offentliga beslut hos Skatteverket som visar på misskötseln av moms- och arbetsgivardeklarationer.

Ett vilande bolag fick 467 000 kr - inkomstdeklarationen saknas

Ett bolag som var vilande enligt årsredovisningen för 2022, lämnade aldrig in någon inkomstdeklaration och Skatteverket återkallade bolagets godkännande om F-skatt.

Trots detta beslutar Arbetsförmedlingen att betala ut 467 230 kronor i stöd för nystartsjobb under 2023. Under samma tidsperiod byttes styrelsen ut fyra gånger.

Image

Efter en uppmärksammad insiderhärva fick tre ICA-butiker fortsatt anställningsstöd, trots att Arbetsförmedlingen kände till åtalet

I början av 2022 häktades ett antal Ica-handlare efter misstankar om insiderbrott i samband med Ica-utköpet från börsen 2021. I maj 2023 åtalades 18 personer varav 16 personer blev fällda i tingsrätten i december 2023. Domen överklagades till hovrätten där den nu är i väntan på att behandlas.

Under min kartläggning av Ica-handlarna 2022 insåg jag att flera av dessa personer också låg bakom fem olika Ica-butiker som fick anställningsstöd i miljonklassen. Därför kontaktade jag i maj 2023 handläggarna samt registraturen på Arbetsförmedlingen för att få veta mer om kontrollerna på dessa fem butiker. För faktum är att arbetsgivare inte ska kunna få anställningsstöd om det har väckts åtal eller inletts någon förundersökning där arbetsgivaren är involverad. Detta skriver Arbetsförmedlingen själv om i sina faktablad.

Det framgår i Arbetsförmedlingens information till arbetsgivare att bland annat om det pågår en förundersökning, väckts åtal eller gjorts en polisanmälan så får inte bidrag betalas ut.

Det framgår i Arbetsförmedlingens information till arbetsgivare att om det pågår en förundersökning, väckts åtal eller gjorts en polisanmälan så får inte bidrag betalas ut.

Trots mina kontakter med Arbetsförmedlingen i maj 2023 konstaterar jag, efter att gått igenom utbetalningarna fram till februari 2024, att Arbetsförmedlingen har fortsatt betala ut anställningsstöd till tre av de fem ICA-butikerna.

Totalt har 5 butiker fått 2,3 miljoner kronor i anställningsstöd mellan 1 januari 2023 till 28 februari 2024. Tre butiker har fortsatt fått stöd trots mina frågor i maj 2023.

Totalt har 5 butiker fått 2,3 miljoner kronor i anställningsstöd mellan 1 januari 2023 till 28 februari 2024. Tre butiker har fortsatt fått stöd också under 2024.

Jag frågar Arbetsförmedlingen om de missade kontrollerna och de utbetalda stöden menfår inga svar förutom att de inte kan kommentera enskilda ärenden och avslutar med:

"Myndigheten jobbar aktivt med att komma åt problemen med felaktiga utbetalningar och det är ett prioriterat område. I vissa fall går det inte att i efterhand vidta åtgärder vid så kallade gynnande beslut i enlighet med förvaltningslagen".

Arbetsförmedlingens kontroller brister på två enkla punkter

Vid kontakten med Arbetsförmedlingen inför denna artikel har jag ställt frågan om vilka faktiska kontroller som genomförs och jämfört dessa med bristerna som jag har identifierat bland cirka 4000 företag.

Jag hittar framförallt två brister som är enkla att identifiera men som Arbetsförmedlingen inte genomför:

  • Arbetsförmedlingen kontrollerar inte offentliga skattebeslut som visar på omfattande misskötsel av skatter och avgifter. Arbetsförmedlingen tittar enbart på obetalda skatte- eller avgiftsskulder som överstiger 10 000 kronor hos Kronofogdemyndigheten. Dessa kan dock företagen enkelt undvika genom att antingen strunta i att deklarera eller att feldeklarera och senare rätta sina moms- och arbetsgivardeklarationer varvid en stor skatte- och avgiftsskuld uppstår och bolaget därmed går i konkurs.
  • Årsredovisningen har inte lämnats inom lag föreskriven tid (senast 7 månader efter räkenskapsårets slut). Arbetsförmedlingen tittar visserligen på om bolaget är under konkurs, rekonstruktion eller likvidation men innan Bolagsverket begär ett bolag i likvidation till följd av att en årsredovisning saknas kan mer än 16 månader ha passerats, vilket gör att fusket i praktiken redan kan ha pågått i flera år.

Mer avancerat fusk med exempelvis skenanställningar beskriver Arbetsförmedlingen som svåra att kontrollera och det kan behövas förändringar i förordningar. Under 2023 gjordes 1250 oanmälda besök vilket ska jämföras med cirka 50 700 organisationer som mottog stöd. Det motsvarade således 2,5 procent eller mindre av organisationerna. Besöken görs utifrån signaler om felaktigheter eller branscher där myndigheter bedömer att det finns extra stor risk.

Arbetsförmedlingen tonar ner felen och påstår att Riksrevisionen redan pekat på bristerna

Arbetsförmedlingen anar att jag uppenbarligen är på gång att granska dem och har därför publicerat en intern artikel på myndighetens intranät.. Myndigheten beskriver där att de välkomnar granskningar och förslag till förbättringar och påstår att Riksrevisionen tidigare visat på bristerna i sin rapport.

Image
Artikeln på Arbetsförmedlingens intranät för anställda

Men trots att jag varit i kontakt med Arbetsförmedlingen sedan mars 2023 har myndigheten fortsatt att utbetala miljarder till fuskande bolag och exemplen som jag har tagit upp här visar att kontrollsystemet inte ens fungerar i sin mest basala nivå. Så vad kommer man att kunna hitta vid en ännu större genomlysning?